CLV

Thể loại

Nhà ở

Địa chỉ

Đường K3 - Cam Lâm - Khánh Hòa

Thời gian

2023

Diện tích

200m2

Trạng thái

Đang xây dựng

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Thường Lê
Cường Vũ
Sebeno

Ảnh

AHL architects

Một ngôi nhà tại Cam Lâm – Khánh Hòa